กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters

บทความเพื่อการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  วันที่ประกาศ
- แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (7 ธ.ค.63)
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (7 ธ.ค.63)
- แผนการป้องกันและปราบปารมการทุจริตของ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 ม.ค.63)
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 ม.ค.63)
- แผนป้องกันการทุจริตของ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (26 พ.ย.61)
- แผนป้องกันการทุจริตของ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (23 ม.ค.61)
- การเฝ้าระวังการทุจริจของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 1 (11 ส.ค.60)
- พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘
(20 มิ.ย.60)
- ผลการดำเนินงานปราบปรามการทุจริต ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 (4 พ.ค.60)
- คู่มือป้องกันการให้สินบน (29 มี.ค.60)
- นายกรัฐมนตรีประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน (16 ธ.ค.59)
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน
(20 มิ.ย.59)
- พระราชบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (20 มิ.ย.59)
- บทความเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (22 ธ.ค.58)
- พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
(คลิกดาวน์โหลด)
(30 มี.ค.58)
- รายงานการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เรื่อง การดำเนินการการค้าต่างตอบแทน (Counter trade) (25 มิ.ย.58)
- องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)ร่วมเสนอแนะกองทัพบกในการติดตามกรณีโครงการอุทยานราชักดิ์ (25 ธ.ค.58)
- เล่นงานคนโกงด้วย “ศาลปราบคอร์รัปชัน” (27 ธ.ค.58)
- ชื่นชมการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHZ ด้วยความโปร่งใสพร้อมกรณี
เร่งตรวจสอบกรณีทุจริตอุทยานราชภักดิ์
(25 มี.ค.59)
- งานต่อต้านคอร์รัปชัน 2559 (11 ก.ย.59)
- สารจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (27 ก.ย.59)