กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

:: ที่ตั้ง ::
เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคารหมายเลข 4 ชั้น 4 - 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
:: เบอร์โทร ::
ติดต่อสอบถาม ปัญหา ข้อสงสัย (Q&A)
- โทร.02 572 6371-2     เงินเดือน ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษา ค่ารักษาพยาบาล
- โทร.02 575 6365        ผู้เกษียณ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
- โทร.02 572 6367        งานจัดซื้อจัดจ้าง งานธุรการ
- โทร.02 572 6374        งานเบิกจ่าย
- โทร.02 572 6369        งานบัญชี
- โทร.02 572 6368        Call Center
:: แผนที่พอสังเขป ::
:: Map ::