กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีราชการ เก็บรักษาบัญชี หลักฐานประกอบการลงบัญชี ตรวจสอบและบันทึกควบคุมเงินทดรองราชการ รับจ่ายเงิน ฝากเงิน ถอนเงิน นำส่งเงิน โอนเงิน เก็บรักษาเงิน และหลักฐานแทนตัวเงิน ของกองบัญชาการกองทัพไทยมีผู้อำนวยการกองบัญชีเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ