กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงินจากคลัง จัดทำรายงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองควบคุมการเบิกจ่ายเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ