กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินราชการตามแผนงาน และงบรายจ่าย หรือประเภทเงิน มีผู้อำนวยการกองค่าใช้จ่าย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ