กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
ภารกิจ : มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ วิเคราะห์การจัดทำรายงานการเงิน รวมทั้งการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชี ของกรมการเงินทหาร และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน การบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานการเงิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ