กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
ภารกิจ : มีหน้าที่ อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่าย เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และเงินสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับข้าราชการลูกจ้างนอกประจำการ และทายาทที่ขอรับเงินกับ บก.ทท. มีผู้อำนวยการกองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ