กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
ภารกิจ : มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหลักฐาน และจัดทำเอกสารการเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน เงินงบกลางกระทรวงการคลัง หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งจัดทำ ข้อมูลหนี้สิน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองเงินเดือน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ