กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
ภารกิจ : มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล พัฒนาหลักนิยมเกี่ยวกับการบริหารงานการเงินและการบัญชี ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพล และการฝึกศึกษาวิชาการเหล่าทหารการเงิน มีผู้อำนวยการกองวิทยาการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ