กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters

แบบฟอร์มการเงิน

  1.  ใบรับใบสำคัญ     (Download)
  2.  ใบสำคัญการลงบัญชี รับ จ่าย ทั่วไป     (Download)
  3.  ใบเสร็จรับเงิน (กง.1)     (Download)
  4.  ใบสำคัญรับเงิน (คนเดียว) (กง.2)     (Download)
  5.  ใบสำคัญรับเงิน (กง.2.1)     (Download)
  6.  ใบยืมเงิน (กง.3)      (Download)
  7.  ใบนำส่ง (กง.4)      (Download)
  8.  ใบฝากเงิน (กง.5)     (Download)
  9.  ใบถอนเงินฝาก (กง.6)     (Download)
  10. ใบถอนเงินฝากธนาคาร (กง.7)     (Download)
  11. ฎีกาเบิกเงินทดรองราชการ (กง.8)     (Download)
  12. ฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (กง.9)     (Download)
  13. รายละเอียดแสดงยอกรายจ่ายที่ขอเบิก (กง.9.1)    (Download)
  14. รายละเอียดแสดงรายการเปลี่ยนแปลง (กง.9.2)     (Download)
  15. ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10)      (Download)
  16. หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน (กง.10.1)     (Download)
  17. ฎีกาเบิกเงินยืมประจำส่วนราชการ (กง.11)     (Download)
  18. ใบสรุปการรับเงินประจำวัน (กง.12)      (Download)
  19. ใบสรุปการรับเงินประจำวัน (กง.12.1)     (Download)
  20. สมุดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (กง.13)     (Download)
  21. สมุดจ่ายเงินเดือน (กง.13.1)      (Download)
  22. สมุดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำนาญ เงินเพิ่ม (กง.14)      (Download)
  23. สมุดจ่ายเงินอื่น (กง.15)     (Download)
  24. สมุดบันทึกนำเงินเข้าออก (กง.16)     (Download)
  25. สมุดคู่มือวางฎีกา (กง.17)      (Download)
  26. ทะเบียนคุมต่างๆ      (Download)
  27.  บช.1-41          (Download)
  28.  บช.42-44 และรูปแบบรายงานการเงิน       (Download)