Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ผังการจัด แสดงความคิดเห็น ติดต่อกรมการเงินทหาร
 
ด้านวิชาการ
 
 

แบบฟอร์มการเงิน

  1.  ใบรับใบสำคัญ     (Download)
  2.  ใบสำคัญการลงบัญชี รับ จ่าย ทั่วไป     (Download)
  3.  ใบเสร็จรับเงิน (กง.1)     (Download)
  4.  ใบสำคัญรับเงิน (คนเดียว) (กง.2)     (Download)
  5.  ใบสำคัญรับเงิน (กง.2.1)     (Download)
  6.  ใบยืมเงิน (กง.3)      (Download)
  7.  ใบนำส่ง (กง.4)      (Download)
  8.  ใบฝากเงิน (กง.5)     (Download)
  9.  ใบถอนเงินฝาก (กง.6)     (Download)
  10. ใบถอนเงินฝากธนาคาร (กง.7)     (Download)
  11. ฎีกาเบิกเงินทดรองราชการ (กง.8)     (Download)
  12. ฎีกาเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ (กง.9)     (Download)
  13. รายละเอียดแสดงยอกรายจ่ายที่ขอเบิก (กง.9.1)    (Download)
  14. รายละเอียดแสดงรายการเปลี่ยนแปลง (กง.9.2)     (Download)
  15. ฎีกาเบิกเงินอื่น (กง.10)      (Download)
  16. หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน (กง.10.1)     (Download)
  17. ฎีกาเบิกเงินยืมประจำส่วนราชการ (กง.11)     (Download)
  18. ใบสรุปการรับเงินประจำวัน (กง.12)      (Download)
  19. ใบสรุปการรับเงินประจำวัน (กง.12.1)     (Download)
  20. สมุดจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (กง.13)     (Download)
  21. สมุดจ่ายเงินเดือน (กง.13.1)      (Download)
  22. สมุดจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำนาญ เงินเพิ่ม (กง.14)      (Download)
  23. สมุดจ่ายเงินอื่น (กง.15)     (Download)
  24. สมุดบันทึกนำเงินเข้าออก (กง.16)     (Download)
  25. สมุดคู่มือวางฎีกา (กง.17)      (Download)
  26. ทะเบียนคุมต่างๆ      (Download)
  27.  บช.1-41          (Download)
  28.  บช.42-44 และรูปแบบรายงานการเงิน       (Download)
 

*เว็บไซค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคารหมายเลข 4 ชั้น 4 - 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
ด้านบริการ