Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ผังการจัด แสดงความคิดเห็น ติดต่อกรมการเงินทหาร
  เพื่อให้ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำ บก.ทท. ที่เกษียณอายุราชการ ณ ต.ค.61 ที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน ที่ กง.ทหาร มาทำการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของตนเอง ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ บก.ทท. อาคารหมายเลข 4 บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันและราชการ) พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาด้วย โดยให้แล้วเสร็จก่อนลาพักกรณีจะพ้นจากราชการ  
 
ด้านวิชาการ
 
 
  
ภาพบันทึกกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม

- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

และ

- เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

*เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน สำหรับห้วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันอังคารที่ 7 ส.ค.61 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม กง.ทหาร ชั้น 6 อาคาร 4 บก.ทท. ( PDF || Powerpoint )

* แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้อนุมัติรายการ TMB ||
* แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business Click ||
* ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบTMB Business Click
(9 พ.ค.61)

* กค 0416.4/ว143 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (8 พ.ค.61)

* หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (
8 พ.ค.61)

* บัญชีตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงิน

* กำหนดการตรวจสอบสถานภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

* หนังสือขอใช้บริการ TMB Business Click || แบบฟอร์มรายชื่อผู้ขอใช้บริการ TMB Business Click (22 ก.พ.61)

*เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑๖
(22 ม.ค.61)

*แนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงินยืมในงบประมาณ ของส่วนราชการใน บก.ทท. (10 ต.ค.60)

*แนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงินยืมในงบประมาณ ของส่วนราชการใน บก.ทท.

*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน ก.ค.60 (15 ส.ค.60)
*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน มิ.ย.60 (13 ก.ค.60)

*กค 0406.5/8611 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณ อายุราชการ ก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมและหลักเกณฑ์ (22 มิ.ย.60)
*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน พ.ค.60 (9 มิ.ย.60)

*คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 มิ.ย.60)

*คู่มือปฏิบัติงานการขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ของผู้รับบำนาญในระบบ E-Pension (9 มิ.ย.60)

*การประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำงานระบบเงินเดือนและหนี้สินที่ได้ปรับปรุงใหม่
(31 พ.ค.60)

*ข่าวทั้งหมด


*เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

ย้อนดูภาพ
กิจกรรมที่ผ่านมา

- การประดับยศกำลังพลกรมการเงินทหาร วันที่ 6 ก.ค.61

- การประดับยศกำลังพลกรมการเงินทหาร วันที่ 15 มิ.ย.61

- การประดับยศกำลังพลกรมการเงินทหาร วันที่ 21 พ.ค.61

- พิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561

- การประดับยศกำลังพลกรมการเงินทหาร ณ ห้องเอนกประสงค์ กง.ทหาร วันที่ 9 พ.ค.61

- โครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”นรอ. สังกัด บก.ทท. จิตอาสา บก.ทท. นำกำลังพลและประชาชนจิตอาสา พัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ
วันพุธที่ ๔ เม.ย.๖๑


*แสดงกิจกรรมทั้งหมด

 

ด้านบริการ
 
 
 
กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคารหมายเลข 4 ชั้น 4 - 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-572-1607