:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน (สขร.1)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วย
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ
รายงานเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
สรุปข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ของ กง.ทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามแนวทางการปฏิบัติของสำนักงาน ป.ป.ช. กรมการเงินทหาร ขอแจ้งดังนี้

ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประจำเดือน วันที่ประกาศ
ต.ค. 2560 21 พ.ย.60
พ.ย. 2560 14 ธ.ค.60
ธ.ค. 2560 12 ม.ค.60
ม.ค. 2561 13 ก.พ.61
ก.พ. 2561 14 มี.ค.61
มี.ค. 2561 18 เม.ย.61
เม.ย. 2561 9 พ.ค.61
พ.ค. 2561  
มิ.ย. 2561  
ก.ค. 2561  
ส.ค. 2561  
ก.ย. 2561  

 

ประจำปีงบประมาณ 2560
  ประจำเดือน วันที่ประกาศ
ต.ค. 2559 16 พ.ย.59
พ.ย. 2559 15 ธ.ค.59
ธ.ค. 2559 12 ม.ค.60
ม.ค. 2560 16 ก.พ.60
ก.พ. 2560 1 มี.ค.60
มี.ค. 2560 10 เม.ย.60
เม.ย. 2560 3 พ.ค.60
พ.ค. 2560 7 มิ.ย.60
มิ.ย. 2560 6 ก.ค.60
ก.ค. 2560 11 ส.ค.60
ส.ค. 2560 14 ก.ย.60
ก.ย. 2560 12 ต.ค.60

 

ประจำปีงบประมาณ 2559
  ประจำเดือน วันที่ประกาศ
ต.ค. 2558 9 ธ.ค.58
พ.ย. 2558 9 ธ.ค.58
ธ.ค. 2558 14 ม.ค.59
ม.ค. 2559 3 มี.ค.59
ก.พ. 2559 9 มี.ค.59
มี.ค. 2559 18 เม.ย.59
เม.ย. 2559 11 พ.ค.59
พ.ค. 2559 10 มิ.ย.59
มิ.ย. 2559 14 ก.ค.59
ก.ค. 2559 15 ส.ค.59
ส.ค. 2559 12 ก.ย.59
ก.ย. 2559 5 ต.ค.59

 

ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประจำเดือน วันที่ประกาศ
ต.ค. 2557 12 ต.ค.57
พ.ย. 2557 12 พ.ย.57
ธ.ค. 2557 9 ม.ค.58
ม.ค. 2558 11 ก.พ.58
ก.พ. 2558 13 มี.ค.58
มี.ค. 2558 10 เม.ย.58
เม.ย. 2558 7 พ.ค.58
พ.ค. 2558 10 มิ.ย.58
มิ.ย. 2558 2 ก.ค.58
ก.ค. 2558 11 ส.ค.58
ส.ค. 2558 ไม่มี
ก.ย. 2558 25 ก.ย.58

 

ประจำปีงบประมาณ 2557
  ประจำเดือน วันที่ประกาศ
ต.ค. 2556 <ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง>
พ.ย. 2556 12 ธ.ค.56
ธ.ค. 2556 26 ธ.ค.56
ม.ค. 2557 4 เม.ย.57
ก.พ. 2557 4 เม.ย.57
มี.ค. 2557 4 เม.ย.57
เม.ย. 2557 10 มิ.ย.57
พ.ค. 2557 10 มิ.ย.57
มิ.ย. 2557 8 ก.ค.57
ก.ค. 2557 5 ส.ค.57
ส.ค. 2557 10 ก.ย.57
ก.ย. 2557 8 ต.ค.57

 

ประจำปีงบประมาณ 2556
  ประจำเดือน วันที่ประกาศ
ต.ค. 2555 <ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง>
พ.ย. 2555 14 ธ.ค.55
ธ.ค. 2555 4 ม.ค.56
ม.ค. 2556 4 ก.พ.56
ก.พ. 2556 4 มี.ค.56
มี.ค. 2556 2 เม.ย.56
เม.ย. 2556 30 เม.ย.56
พ.ค. 2556 3 มิ.ย.56
มิ.ย. 2556 2 ก.ค.56
ก.ค. 2556 2 ส.ค.56
ส.ค. 2556 3 ก.ย.56
ก.ย. 2556 1 ต.ค.56
     

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกธุรการ กรมการเงินทหาร
โทร. 02 575 6367 โทร.ทหาร 572 1610