โทร.02-5721614 ,02-5756365(FAX)
โทรทหาร 572-1608

อาคาร 4 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย
เข้าชม Website counter ครั้ง

 
   |หน้าหลัก
เพื่อให้ข้าราชการทหารและลูกจ้างประจำ บก.ทท. ที่เกษียณอายุราชการ ณ ต.ค.61 ที่มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยหวัด บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน ที่ กง.ทหาร มาทำการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของตนเอง ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของ บก.ทท. อาคารหมายเลข 4 บก.ทท. (แจ้งวัฒนะ) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ในวันและราชการ) พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารมาด้วย โดยให้แล้วเสร็จก่อนลาพักกรณีจะพ้นจากราชการ
 
 

   
   
  แสดงความคิดเห็น hot
 
 


 
 
 
 
 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์...

 

                                     เอกสารที่ต้องใช้มารายงานตัวขอรับเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
ของตนเอง
     ๑. หนังสือสั่งจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จากกระทรวงการคลัง
     ๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด จำนวน ๒ รูป
     ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๔. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
     ๕. สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (ใช้ในการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,
          ค่าการศึกษาบุตร) จำนวน ๑ ฉบับ
ของบิดา,มารดา
     ๖. สำเนาใบสำคัญการสมรส/สำเนาใบสำคัญการหย่า จำนวน ๑ ฉบับ
     ๗. สำเนาทะเบียนการรับรองบุตรของบิดา (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
     ๘. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา (กรณีมีชีวิต) อย่างละ ๑ ฉบับ
     ๙. สำเนามรณบัตร หรือสำเนารับรองการถึงแก่กรรมจากเขต จำนวน ๑ ฉบับ
ของคู่สมรส
    ๑๐. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาใบสำคัญการสมรสของคู่สมรส อย่างละ ๑ ฉบับ
    ๑๑. สำเนาใบสำคัญการหย่า, สำเนามรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) อย่างละ ๑ ฉบับ
ของบุตร
     ๑๒. สำเนาสูติบัตร คนละ ๑ ฉบับ
     ๑๓. สำเนามรณบัตร (เฉพาะบุตรถึงแก่กรรม) คนละ ๑ ฉบับ
     ๑๔. สำเนาทะเบียนรับรองบุตร, สำเนาทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม(ถ้ามี) คนละ ๑ ฉบับ
     ๑๕. สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรทุกคน คนละ ๑ ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารตาม ข้อ ๓ – ๑๕ ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ด้วยตนเอง

 

 
ติดต่อ กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร โทร.02-5721614 ,02-5756365(FAX) โทร.ทหาร 5721608