โทร.02-5721614 ,
02-5756365(FAX)
โทรทหาร 5831442

อาคาร 4 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย

 
   |หน้าหลัก
 
 

 
 
 

กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร

เบอร์ภายนอก และ Fax : 02 - 5756365

ห้องรับรอง : 5721614

ห้องผู้อำนวยการ : 5831438

ห้องรองผู้อำนวยการ : 5831439

แผนกทะเบียนและบริการ : 5831440

แผนกควบคุมการเบิก : 5831441

ธุรการ กบน.กง.ทหาร : 5831442

 

     
 
ติดต่อ กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร โทร.02-5721614 ,02-5756365(FAX) โทร.ทหาร 5831442