โทร.02-5721614 ,
02-5756365(FAX)
โทรทหาร 5831442

อาคาร 4 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย

 
   |หน้าหลัก
 
 

 
 
 

ที่มาและนโยบาย

จัดตั้งตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เป็นหน่วยเบิกจ่าย เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ของ บก.ทท.

โดยได้รับอนุมัติอัตราการจัดเป็น กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร ตามคำสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 258/55 ตั้งแต่ 20 มิ.ย.55 อฉก. หมายเลข 3280

 

 

     
 
ติดต่อ กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร โทร.02-5721614 ,02-5756365(FAX) โทร.ทหาร 5831442