โทร.02-5721614 ,
02-5756365(FAX)
โทรทหาร 5831442

อาคาร 4 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย

 
   |หน้าหลัก
 
 

 
 
 

สิทธิของผู้รับำนำนาญ

สิทธิข้าราชการบำนาญ

สิทธิเมื่อข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม

สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ สมาชิก กบข.

สิทธิในบำเหน็จ บำนาญ ไม่เป็น สมาชิก กบข.

การนับเวลา กรณี ไม่เป็น สมาชิก กบข.

ตัวอย่าง การคำนวณเงิน บำเหน็จ บำนาญ

 

     
 
ติดต่อ กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร โทร.02-5721614 ,02-5756365(FAX) โทร.ทหาร 5831442