โทร.02-5721614 ,
02-5756365(FAX)
โทรทหาร 5831442

อาคาร 4 ชั้น 6 กองบัญชาการกองทัพไทย

 
   |หน้าหลัก
 
 

 
 
 

โครงสร้างการจัด กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ

แผนกทะเบียนและบริการ มีหน้าที่
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการแสดงตนครั้งแรก
2. จัดทำทะเบียนคุมประวัติของผู้รับ เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ และลูกจ้าง
3. จัดทำหนังสือรับรองรายได้ ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ
4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกประเภทของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ
5. ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก เงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
6. ออกหนังสือรับรองสิทธิของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ กรณีเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาลของรัฐ
7. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

แผนกควบคุมการเบิก มีหน้าที่
1. ตรวจสอบหลักฐานและดำเนินการเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยพิเศษ เงินเดือนค้างจ่าย เงินก้อนตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และเงินสิทธิประโยชน์อื่นที่เป็นประเภทเดียวกัน
2. ดำเนินการเกี่ยวกับบำเหน็จตกทอด และเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เสียชีวิต
3. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินโอน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ ไปต่างสำนักเบิก
4. จัดทำฎีกาและเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร และเงินสิทธิประโยชน์อื่นๆ
5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
6. จัดพิมพ์และส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
7. จัดทำและส่งแบบยื่น รายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ของส่วนราชการ ส่งกรมสรรพากร

แผนกเบิกจ่าย มีหน้าที่
1. จ่ายเงินทุกประเภทของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ และลูกจ้าง
2. จัดทำรายงานสถานภาพการเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
3. จัดทำรายงานสรุปการ รับ-จ่ายเงินสวัสดิการ และเงินสิทธิประโยชน์อื่น
4. ดำเนินการหัก และนำส่งหนี้สินของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ
5. จัดทำบัญชี และทะเบียนคุมหลักฐานทางการเงิน
6. บันทึก และรายงานสถิติตามหน้าที่

 

     
 
ติดต่อ กองเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ กรมการเงินทหาร โทร.02-5721614 ,02-5756365(FAX) โทร.ทหาร 5831442