กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters

:: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.1) ::

ประกาศ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง ของ กง.ทหาร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และตามแนวทางการปฏิบัติของสำนักงาน ป.ป.ช. กรมการเงินทหาร ขอแจ้งดังนี้
ประจำปีงบประมาณ
- ประจำปี 2564
- ประจำปี 2563
- ประจำปี 2562
- ประจำปี 2561