Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ผังการจัด แสดงความคิดเห็น ติดต่อกรมการเงินทหาร
 
ด้านวิชาการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)

* เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน สำหรับ
ห้วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(17 ต.ค.61)

*รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.61 (12 ต.ค.61)

*เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน สำหรับห้วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันอังคารที่ 7 ส.ค.61 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม กง.ทหาร ชั้น 6 อาคาร 4 บก.ทท. ( PDF || Powerpoint ) (10 ต.ค.61)

* แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้อนุมัติรายการ TMB ||
* แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business Click ||
* ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบTMB Business Click
(9 พ.ค.61)

*กค 0416.4/ว143 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (8 พ.ค.61)

*หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ (8 พ.ค.61)

*กำหนดการตรวจสอบสถานภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อ กง.ทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

*เปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารการเงินชั้นนายพัน ของ บก.ทท. รุ่นที่ ๑๖

*หนังสือขอใช้บริการ TMB Business Click || แบบฟอร์มรายชื่อผู้ขอใช้บริการ TMB Business Click (22 ก.พ.61)
*แนวทางการปฏิบัติในการเบิกเงินยืมในงบประมาณ ของส่วนราชการใน บก.ทท. (10 ต.ค.60)

*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน ก.ค.60 (15 ส.ค.60)

*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน มิ.ย.60 (13 ก.ค.60)

*กค 0406.5/8611 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณ อายุราชการ ก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมและหลักเกณฑ์ (22 มิ.ย.60)

*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน พ.ค.60 (9 มิ.ย.60)

*คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 มิ.ย.60)

*คู่มือปฏิบัติงานการขอหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน ของผู้รับบำนาญในระบบ E-Pensiozn (9 มิ.ย.60)

*การประชุมชี้แจงขั้นตอนการทำงานระบบเงินเดือนและหนี้สินที่ได้ปรับปรุงใหม่
(31 พ.ค.60)

*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน เม.ย.60

*รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) ของ บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.60

*ประกาศกรมการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ผลการสอบรอบสุดท้ายของการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (7 ก.พ.60)

*ประกาศ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๔ ชั้น ๔ - ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(6 ก.พ.60)

*ประกาศกรมการเงิน กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ผลการสอบรอบแรกของการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ (6 ก.พ.60)

*ประกาศกรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพลเรือนเป็นพนักงานราชการ (10.ม.ค.60)

*ผังบัญชีมาตราฐานเพื่อใช้ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) (10 ธ.ค. 59)

*ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กค ๐๔๒๒.๓/ว 257 ลงวันที่ ๒๘ มิ.ย.๕๙

*รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ ๑๓ ค่าบริการทางทันตกรรม
(21 มิ.ย.59)

*ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ (21 มิ.ย.59)

*สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินการตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ" ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ เม.ย.๕๙

*(ร่าง)คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

*ประกาศ ผลการสอบรอบสุดท้าย ของการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ของ กรมการเงินทหาร

*ประกาศ ผลการสอบรอบแรกของการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ของกรมการเงินทหาร

*ประกาศกรมการเงินทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

*กำหนดการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

*คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงกลาโหม

*คู่มือการใช้ระบบการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions' Electronic Filing) ของกรมบัญชีกลาง (19 ก.พ.59)

*การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

*การเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ พ.ส.ร.


*ว.447 อัตราค่าบริการ สาธารณสุข

*ว.83 หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า

*กำหนดการดำเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

*คำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงกลาโหม

 
 
 

 

 

 


 

 

 

 


ด้านบริการ
 
กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคารหมายเลข 4 ชั้น 4 - 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-572-1607