กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ::
ข่าว ประกาศ ณ วันที่

เอกสารประกอบ การชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงินของ ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(17 ต.ค.61)

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ก.ย.61

(12 ต.ค.61)

เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน สำหรับห้วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(10 ต.ค.61)

เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน สำหรับห้วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันอังคารที่ 7 ส.ค.61 เวลา 0900 ณ ห้องประชุม กง.ทหาร ชั้น 6 อาคาร 4 บก.ทท. ( PDF || Powerpoint )

(10 ต.ค.61)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน ผ่านระบบ TMB Business Click ของส่วนราชการใน บก.ทท.
ที่ไม่ได้เบิกเงินตรงจากคลัง (หน่วยศูนย์ต้นทุน)

(22 พ.ค.61)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลัง ผ่านระบบ KTB KTB Corporate Online ของ สนภ. ๑ - ๕ นทพ. และ รร.ตท.สปท. ที่เบิกเงินตรงจากคลัง

(22 พ.ค.61)

* แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้อนุมัติรายการ TMB ||
* แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ TMB Business Click ||
* ทะเบียนคุมการโอนเงินของผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบTMB Business Click

(9 พ.ค.61)

กค 0416.4/ว143 เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก

(8 พ.ค.61)

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์

(8 พ.ค.61)

หนังสือขอใช้บริการ TMB Business Click || แบบฟอร์มรายชื่อผู้ขอใช้บริการ TMB Business Click

(22 ก.พ.61)

ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

(9 กพ.61)