กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ::
ข่าว ประกาศ ณ วันที่

รายงานงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62

(31 ต.ค.62)

รหัสบัญชีแยกประเภทสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS

(31 ต.ค.62)

การชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงินของ ศบท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดีที่ 24 ต.ค.62 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม กง.ทหาร ชั้น 6 อาคาร 4 บก.ทท.

(21 ต.ค.62)

คู่มือการจ่ายเงินของส่วนราชการใน บก.ทท. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TMB Business Click)

(18 ก.ย.62)

ประกาศ กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(13 ส.ค.62)

พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับ 16) พ.ศ.2562

(7 ส.ค.62)

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

(7 ส.ค.62)

กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2562

(7 ส.ค.62)

การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติด้านการเงินสำหรับห้วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(6 ส.ค.62)

คู่มือการปฎิบัติงานด้านเบิกจ่าย ของ บก.ทท.

(1 ก.ค.62)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562

(14 พ.ค.62)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

(14 พ.ค.62)

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

(14 พ.ค.62)