กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย : Finance Department Royal Thai Armed Forces Headquarters
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี
กองเงินเดือน
สรุปแนวทางการปฏิบัติจากชุดเคลื่อนที่ติดตามแนะนำการใช้งานระบบบัญชีอัตโนมัติ
-แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกเงินเดือน ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและลูกจ้างประจำ (กงด.ฯ)
-แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบันทึกบัญชีในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารการเงินและการบัญชีของส่วนราชการ ใน บก.ทท. (กบช.ฯ)
พระราชกฤษฏีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น
- ฉบับที่2 2535(ยกเลิก พรก.2522และ2526ฉบับที่2)
- ฉบับที่3 2539
- ฉบับที่4 2549
- ฉบับที่5 2555
พระราชบัญญัติข้าราชการทหาร
- 2521           - ฉบับที่7 2551
- ฉบับที่2 2527 - ฉบับที่8 2556
- ฉบับที่3 2531 - ฉบับที่9 2556
- ฉบับที่4 2535 - ฉบับที่10 2558 (2)
- ฉบับที่5 2538 - ฉบับที่10 2558
- ฉบับที่6 2547
ระบบงานเงินเดือนและหนี้สิน
บัญชีเงินเดือนข้าราชการทหาร ปรับปรุงตามเยียวยาDownload
ปรับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
รหัสเงินเดือนปรับตามการเยียวยาครั้งที่1และ2
คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
การเบิกจ่ายเงินเดือน
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
กองค่าใช้จ่าย
- บัญชีตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงิน
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-Market)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) Download
- คู่มือจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี Download
- การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับปรับปรุง) Download
- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Download
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ Download
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ Download
- งบดำเนินงานแยกประเภทตามค่าใช้จ่าย Download
กองควบคุมการเบิกจ่าย
- คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online ของหน่วยเบิกจ่ายภูมิภาค ฉบับสมบูรณ์ Download
- การตรวจสอบเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย Download
- คู่มือสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ของ นขต.บก.ทท.Download
กองบัญชี
- คู่มือเอกสารประกอบการลงบัญชี Download
- ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 2560 Download
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว 61 ลง 25 มิ.ย.62 เรื่อง การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ Download
- คู่มือการปฏิบัติงานทดรองราชการ (กบช.กง.ทหาร) Download
กองพัฒนาระบบงานการเงิน
- คู่มือระบบเงินทดรองราชการ V3 Download
- คู่มือการใช้งาน FAMIS 2 Download