Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ผังการจัด แสดงความคิดเห็น ติดต่อกรมการเงินทหาร
 
ด้านวิชาการ 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 

กองเงินเดือน

กองค่าใช้จ่าย

 • บัญชีตรวจสอบ (Checklist) เอกสารประกอบฎีกาเบิกเงิน Download
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
  e-Market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)Downloadupdate 30 ก.ย.59
 • คู่มือจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีDownload
 • การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับปรับปรุง) Download
 • การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Download
 • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ Download
 • การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ Download
 • งบดำเนินงานแยกประเภทตามค่าใช้จ่าย Download

กองควบคุมการเบิกจ่าย

 • คู่มือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS Web Online Download
  ของหน่วยเบิกจ่ายภูมิภาค ฉบับสมบูรณ์
 • การเบิกจ่ายเงินจากคลัง (Work Manual) Download
 • การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน Download
 • การเบิกจ่ายเงินจากคลัง และการนำเงินส่งคลังปี 51 Download
 • การตรวจสอบเงินที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย Download
 • คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การเบิกจ่ายเงินจากคลัง (หลังปรับปรุง) Download
 • คู่มือสร้างและเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ของ นขต.บก.ทท. Download

กองบัญชี

 • คู่มือเอกสารประกอบการลงบัญชี Download
 • ผังบัญชีมาตรฐานสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 51 Download

กองพัฒนาระบบงานการเงิน

 

 

 


     
     
     
     
     

 

 

 


ด้านบริการ
 
 
กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
เลขที่ 127 หมู่ 3 อาคารหมายเลข 4 ชั้น 4 - 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หมายเลขโทรศัพท์ : 02-572-1607